top of page
เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ที่

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ที่

เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีอันดับ 1การเป็นเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเป็นได้ เพราะอันดับแรกต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องการให้คำปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจระบบการทำงานของโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนและสอบ "หลักสูตรผู้ประสานงานโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี" โดยมีใบรับรอง (License) จากสถาบัน Korean Research Institude for Vacational Education & Training (KRIVET) และสามารถส่งลูกค้าในรูปแบบนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ณ ประเทศเกาหลีใต้ และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย เพื่อให้บริการลูกค้าก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมเกาหลี
KBC. ศูนย์ให้การปรึกษา "ธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี" อันดับ1 ของประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนมากมายที่ประกอบธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ชื่อเสียงของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือจริง มีความรู้ในระดับที่สามารถให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมเบื้องต้นได้ เข้าใจระบบการทำงานของโรงพยาบาล และมีเกียรติบัตรรับรองความน่าเชื่อถือจากสถาบันของเกาหลี ที่สำคัญ คือ มีเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่สร้างมาตรฐานบริการอย่างเป็นระบบ

โดยแบรนด์ที่สามารถสร้างมาตรฐานบริการอย่างเป็นระบบที่สุดในตอนนี้ คือ แบรนด์เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่สมัครเป็นสมาชิกในเครือ KBC. หรือ